Brandstrup Kirke

Adresse
 
Brandstrupvej 82
8840 Rødkærsbro
 
 
Kirkens historie

Brandstrup Kirke er opført i 1869 efter tegninger af F. Uldall. Midler til opførelsen af kirken blev skaffet til veje af en ihærdig indsats af bl.a. den daværende præst Julius Villiam Georg lassen. Siden Faldborg kirke blev lukket i 1655. Havde beboerne været henvist til at skulle køre den lange vej til Vindum kirke. Så man sluttede med stor energi op om præstens initiativ.
Pastor lassen søgte ministeriet om tilladelse til at overføre penge frs det såkaldte Steenfeldtske legat. Et legat oprettet af kancelliråd Steenfedlt til Vindum Overgård, til vedligeholdelse af hans familiegravsted i Vindum Kirkes tårn. Vedligeholdelsen lagde nemlig kun beslag på en del af renteudbyttet, hvorfor kapitalen voksede. Herfra fik man 4500 rigsdaler. Resten 896 rigsdaler blev samlet ind bl.a. blandt beboerne. Ligesom de gav grunden til kirken,kørte byggematerialer til byggepladsen,planerede og indhegnede for egn regning.
Deres anstrengelser bar frugt - 9 måneder senere d 10 juli 1870, blev kirken indviet. Gældfri endog med 165 rigsdaler i overskud.
Den røde murstensbygning består af kor, skib og våbenhus og på vestgavlen er der et lille spir, som blev fornyet i 1922.
Kirken er bygget i en stilart som vi kender fra mange stationsbyer omkring århundredeskiftet.
Den er blevet gennemgribende renoveret i 1993. Med bl.a. nye bænke og nyt trægulv.

Alterpartiet
Kristifiguren i gibs er udført af billedhuggeren Fjeldskov, København, og han har skænket den til kirken.
Ved renoveringen er den sat på et nyt kors. Alterbord og alterskranke er også fornyede.

Lysestagerne
På alteret står 2 messinglysestager med årstallet 1870. Prisen var 16 rigsdaler.Den syvarmede lysestage der er skænket af pastor Marius Hansen. Bærer indskriften "Til minde om frøken Christine Hansen, død i Brandstrup Præstegård 26 maj 1930. Guds navn til ære, Brandstrup Kirke til pryd."




Døbefonten

Menes at stamme fra den nedlagte Gråbrødre Kirke i Viborg. Skænket af redaktør Vissing Viborg. Fonten er udsmykket med rankeslyngninger.
Til kirkens klenodier hører også dåbsfadet. Det er af messing og menes at stamme fra Faldborg Kirke. Dåbsfadet ligner meget det i Vindum Kirke, der er fra 1575, sydtysk af oprindelse og forestiller marias bebudelse. Brandstrupfadet er mindre end Vindumfadet.
Figuerne i midterfeltet forestiller Maria halvt knælende foran en pult. Hendes lange klædning skjuler delvist hendes stilling. Til venstre i billedet ses englen Gabriel bagved Maria, halvt knælende med venstre hånd om en stav eller scepter, der ender i et kors. Imellem dem ses en 2 hanket vaseformet krukke med 7 blomster. Sandsynligvis liljer, der skal symbolisere den ubesmittede undfangelse. Øverst en due, fra hvilken helligånden som stråler, rammer Marias hoved.























Skibet

Er en model af Skoleskibet Danmark. Skænket Karin Kirkegaard. Det er bygget af modelbygger Oscar Mellergaard Strandby 1969.













Orglet

Er fra 1979 med fem stemmer og bygget af Carsten Lund.

T






















Tympanon

I våbenhusets højre side er indmuret et brudstykke af et dørfelt fra Faldborg Kirke. En såkaldt "Tympanon". Den er romansk og forestiller 2 løver der tilbeder korset. (livstræet)

Kirkeklokken
Ved opførelsen af kirken udlånte proprietær Plengs til Palstrup en klokke. Men i 1923 anskaffedes en ny klokke på 625mm i dia. vægt 150 kg. Klokkens ophæng er fornyet i 1993.




tilbage til Kirkerne
Jonas Morthorst